Handelsbetingelser

Last modified: Marts 6, 2024

Generel information

Upboost ApS

Vibeholms Allé 16 1

2605  Brøndby

Denmark

VAT: DK43480537

Phone: +45 53 56 37 10

E-mail: Info@upboost.ai

Fortrolighed

Parterne forpligter sig til at behandle alle oplysninger, der vedrører hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådanne fortrolige oplysninger til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra den modstående Part og til kun at bruge fortrolige oplysninger til det formål, der er beskrevet i Aftalen.

Enhver information vedrørende parternes aktiviteter, herunder deres partnere, eller forretningsforbindelser erhvervet af parterne gennem deres handel, bortset fra oplysninger offentliggjort af parterne, skal anses for at være fortrolige oplysninger.

Behandling af personoplysninger

Kunden er dataansvarlig med hensyn til behandling af personoplysninger relateret til slutkunderne ved brug af Upboost software, produkter og tjenester, og Upboost ApS er databehandler. Behandlingen af ​​personoplysninger er nærmere reguleret af databehandleraftalen, som kan aftales efter anmodning

Gebyrer og tjenester

Upboost tilbyder en række abonnementer og en gratis prøveperiode. Ved afslutningen af ​​en gratis prøveperiode accepterer du enten at betale gældende gebyrer på det tidspunkt eller holde op med at bruge tjenesten. Abonnementer er tilgængelige på et månedligt forudbetalt, ikke-refunderbart abonnement, med transaktionsgebyrer, der skal betales i slutningen af ​​hver måned.

Alle abonnementer fornyes automatisk for den samme periode ved hjælp af den registrerede betalingsmetode, medmindre du ændrer eller afbryder tjenesten.

Alle Upboost-priser er eksklusive moms.
PRO-abonnementet inkluderer et transaktionsgebyr. Dette afregnes i procent baseret på kundens brutto vognværdi inkl. moms under.

BASIC-abonnementet inkluderer et reservationsgebyr. Dette afregnes som en fast pris per unik kunde, der henvises til din virksomhed som følge af en reservation.

LIGHT-abonnementet inkluderer et reservationsgebyr. Dette afregnes som en fast pris pr. reserveret produkt.

En PRO-abonnent kan bruge funktioner fra BASIC-abonnementet og vil derefter blive opkrævet et reservationsgebyr.

Upboost kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan vælge at opsige aftalen skriftligt i henhold til gældende opsigelsesfrister. En annonceret prisændring træder i kraft fra næste abonnementsperiode.

Automatisk fakturering og betaling

Ved tilmelding til automatisk debitering giver du tilladelse til at gemme alle nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Disse oplysninger vil blive slettet, når aftalen udløber.

Grundet automatisering forfalder det fakturerede beløb samme dag.

Det er kundens ansvar at sikre, at det registrerede betalingskort er gyldigt, og at betalingskortoplysningerne fornyes efter behov.

Hvis dit betalingskort udløber, vil der blive sendt en e-mail med et link til fornyelse af kortoplysninger.

Ved fremsendelse af faktura på e-mail tillægges intet administrationsgebyr.

Fakturaen sendes med post i henhold til registrering i Upboost-softwaren.

Såfremt faktura skal rekvireres via EAN eller papirpost tillægges et administrationsgebyr på 129 kr. eksklusiv moms. Ved betaling via Betalingsservice tillægges et administrationsgebyr på 106,50 kr. eksklusiv moms.

Medlemsansvar

For at tilmelde dig Tjenesten skal du fuldføre registreringsprocessen ved at give Upboost aktuelle, fuldstændige og nøjagtige oplysninger som krævet af registreringsformularen. Du er alene ansvarlig for enhver brug og alle aktiviteter, der forekommer under din konto.

Du er ansvarlig for at beskytte fortroligheden af ​​dine adgangskoder og brugernavne og for enhver brug eller misbrug af din konto som følge af, at en tredjepart bruger dit kodeord eller brugernavn. Du accepterer straks at underrette Upboost om enhver uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden, du kender. Du accepterer at lade Upboost bruge din organisations logo i dens kundeliste, andre steder på dens hjemmeside og som en del af en generel liste over Upboosts kunder til brug og reference i virksomheds-, reklame- og marketingsmateriale.

Du er alene ansvarlig for at overholde vilkårene og betingelserne for alle sociale medieplatforme, og du accepterer brugen af ​​og tilslutning af tredjepartssoftware til dine sociale mediekonti.

Kunden er forpligtet til at overholde god skik ved brug af Upboost-tjenester. God praksis betyder bredt fortolket, at kunden ikke må bruge Upboost-tjenester til at bryde loven eller på nogen måde forstyrre andre virksomheder eller enkeltpersoner. Hvis kunden er usikker på, om en handling er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Upboost og anmode om instruktioner.

Kunden er forpligtet til at holde deres stamdata opdateret med Upboost, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger altid er gyldige.

Kunden accepterer at overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning og brug af Tjenesten.

Kunden accepterer også, at Upboost ikke udøver nogen kontrol over indholdet af de oplysninger, kunden leverer fra Upboost tjenester, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at de data, som kunden sender og modtager ved brug af Upboost, overholder alle gældende love og regler.

Upboost rettigheder

Upboost har til enhver tid ret til at ændre produkter fra sine pris- og produktlister.

Upboost er berettiget til at vurdere, om kunden bruger Upboost produkter efter hensigten. Hvis kunden overbelaster den tilbudte tjeneste i en sådan grad, at den upassende påvirker Upboost-platformen, kan Upboost til enhver tid midlertidigt lukke adgangen til den pågældende tjeneste uden varsel.

Upboost bestræber sig altid på at kontakte kunden for at justere kundens brug eller tilbyde kunden en anden løsning. Hvis kunden ikke ønsker at tilpasse forbruget eller acceptere en alternativ løsning, er Upboost berettiget til at opsige kundens Løsning med en måneds varsel fra den 1. i en måned. I tilfælde, hvor kunden har forudbetalt i en periode, der er afbrudt af Upboost-opsigelse på grund af ovenstående omstændigheder, er kunden berettiget til at få refunderet det forudbetalte beløb for den del af forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

Hvis en af Upboost tjenesterne f.eks. “kommentarrobot” bruges til at sende ulovligt indhold, f.eks. spam, phishing eller lignende forbeholder Upboost sig retten til midlertidigt at lukke adgangen til tjenester uden varsel, indtil problemet er rettet. Dette gælder også selvom kunden ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

Upboost forbeholder sig retten til at opsige en kundes igangværende tjenester med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde, hvor kunden har forudbetalt i en periode, der er afbrudt på grund af Upboost-opsigelse, er kunden berettiget til at få refunderet det forudbetalte beløb for den del af forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

I tilfælde af ændringer i loven eller de regler og tilladelser, der er udstedt i medfør af denne lov, og i tilfælde af et påbud om ændringer fra en myndighed, kan Upboost uden varsel ændre kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til vilkårene, uden at kunden er berettiget til enhver kompensation.

Indemnification

Du accepterer at skadesløsholde, og forsvare Upboost, dets licensgivere og deres respektive direktører, ansatte og agenter, på din regning, fra og imod alle tredjeparts krav, handlinger, retssager og søgsmål, der opstår fra din brug af tjenesten, herunder men ikke begrænset til din overtrædelse af denne aftale. Du accepterer også at holde samme skadesløs for alle udgifter forbundet hermed, herunder advokatsalærer.

Upboost er ikke ansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket overførsel af data til/fra kunden fra Løsningen eller på grund af kundens tab af personlige data eller software. Upboost kan heller ikke holdes ansvarlig for tab som følge af uautoriseret adgang til kundedata og/eller systemer.

Upboost kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader på den anden part eller tredjeparter, herunder dennes tilknyttede selskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter, uanset om tabet skyldes systemfejl, uautoriseret adgang, manglende levering af bestilte tjenester /produkter eller andre forhold hos Upboost.

Fraskrivelse af garantier

Tjenesten leveres “som den er”. Upboost og dets leverandører fraskriver sig hermed alle garantier af enhver art, udtrykte eller underforståede, inklusive, uden begrænsning, garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Hverken Upboost eller dets underleverandører giver nogen garanti for, at Tjenesten eller webstedet vil være fejlfrit, fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at adgangen dertil vil være kontinuerlig eller uafbrudt. Du forstår, at brugen af ​​Tjenesten sker efter eget skøn og risiko.

Tjenesten er designet til brug på digitale enhedsbrowsere, herunder specifikt Google Chrome, Safari, Microsoft Edge og Firefox. Det er kundens ansvar at bruge nyeste versioner af browsere.

Upboost kan ikke holdes ansvarlig for at verificere gyldigheden af ​​genskabte data. Upboost er ikke ansvarlig for tab, hvis kundens data ikke kan gendannes fra backup på grund af manglende gyldighed af disse.

Upboost stræber efter, at systemerne skal være tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Upboost er dog berettiget til at indstille driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold kræver det. Sådanne udfald vil så vidt muligt blive meddelt i første omgang.

Ansvarsbegrænsning

Upboost vil ikke være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepartsfordringshaver for nogen indirekte, straffende, følgevirkninger (herunder, uden begrænsning, tabt fortjeneste eller tabte data indsamlet gennem Tjenesten) eller tilfældige skader, uanset om de er baseret på et krav eller en kontrakthandling. , garanti, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling, brud på lovbestemt pligt, godtgørelse eller bidrag eller andet. Udelukkelsen indeholdt i dette stykke gælder uanset fejlen i det eksklusive retsmiddel, der er fastsat i det følgende stykke.

Upboost er ikke ansvarlig for følgende typer tab:

  • Driftstab eller indirekte tab.
  • Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til registrering af tabte data og retablering af systemer.
  • Kundens udgifter til ekstern konsulentbistand og rådgivningsbistand.
  • Kundens tab af avance og/eller goodwill.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar i det omfang, der er angivet ovenfor. I sådanne tilfælde må Upboost og dets leverandørers samlede akkumulerede ansvar over for dig eller enhver anden part for tab eller skader som følge af krav, krav eller handlinger, der udspringer af eller relaterer til denne aftale, ikke overstige det samlede indbetalte gebyr fra dig til Upboost inden for de 12 måneder før den dato, hvor kravet første gang rejses mod Upboost.

Service Levels

Upboost garanterer ikke, at Tjenesten altid vil være funktionsdygtig eller under enhver nedetid, herunder, men ikke begrænset til, internetudbyderens udfald, udstyrsfejl, planlagt vedligeholdelse eller force majeure.

Meddelelse om ejendomsret

Tjenesten, herunder alt indhold på Tjenesten og al underliggende teknologi (inklusive alle intellektuelle ejendomsrettigheder indeholdt deri), er og forbliver Uboosts eneste og eksklusive ejendom og skal beskyttes i overensstemmelse med gældende love om ophavsret og anden lovgivning. Der gives ingen licens til nogen underliggende teknologi. Du vil ikke, og du vil heller ikke tillade nogen tredjepart at foretage reverse engineering og/eller skabe afledte produkter af Tjenesten ved hjælp af enhver mulig metode. Du vil ikke, og du vil heller ikke tillade nogen tredjepart at ændre Tjenesten på nogen måde. Du vil udelukkende bruge tjenesten til din kommercielle brug og vil ikke gøre tjenesten tilgængelig for nogen form for ekstern tjeneste, såsom, men ikke begrænset til, en applikationstjenesteudbyder.

Hvis du giver feedback, ideer eller forslag vedrørende Tjenesten, står Upboost frit for fuldt ud at udnytte sådan feedback.

Opsigelse

Upboost kan opsige Tjenesten og/eller adgangen til Tjenesten til enhver tid og af enhver grund uden varsel.
Hvis du ønsker at opsige denne aftale eller din tjeneste, kan du blot stoppe med at bruge tjenesten. Men selvom denne aftale kan opsiges mellem tjenesten og dig, er nogle bestemmelser i denne aftale stadig gældende, herunder, uden begrænsning, garantifraskrivelser, skadesløsholdelse, begrænsninger af ansvar og ejendomsrettigheder.

Hvis du ikke bruger tjenesten, vil vi ikke betragte det som en afbrydelse af tjenesten. For at afbryde tjenesten, send en e-mail til info@upboost.ai. Alle opgraderinger træder i kraft med det samme, mens nedgraderinger træder i kraft fra næste fornyelsesdato.

I tilfælde af at du annullerer dit abonnement, modtager du ingen refusion eller ombytning for ubrugt tid på et abonnement, licens- eller abonnementsgebyrer for nogen del af Tjenesten, indhold eller data forbundet med din konto eller noget andet.

En abonnementsaftale forlænges automatisk, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen senest 8 dage før udløbet af abonnementsperioden.

En opsigelse er ikke gyldig, før Upboost har bekræftet opsigelsen skriftligt.

Miscellaneous

Upboost skal fritages for ansvar nedenfor i det omfang, at ydeevnen forhindres, forsinkes eller hindres af årsager uden for dets rimelige kontrol. Denne aftale repræsenterer den fuldstændige aftale mellem dig og Upboost om dens genstand og erstatter alle tidligere erklæringer, aftaler og repræsentationer mellem parterne.

Du må ikke overdrage eller på anden måde overføre nogen af ​​dine rettigheder i henhold til Aftalen uden Upboosts forudgående skriftlige samtykke, og ethvert sådant forsøg er ugyldigt.

Upboost er berettiget til at overdrage og/eller overføre enhver af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til enhver tredjepart. Upboost underretter dig om en sådan overførsel.

Forholdet mellem Upboost og dig er ikke et juridisk partnerskab, men er et af uafhængige kontrahenter. Denne aftale vil være bindende for og vil være til fordel for parterne, deres efterfølgere og overdragere af parterne hertil.

Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for ikke at kunne håndhæves af en eller anden grund, skal en sådan bestemmelse reformeres i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det håndhæves i størst muligt omfang for at påvirke parternes hensigt, og resten af ​​denne aftale skal fortsætte med fuld kraft og virkning.

Ændringer

Disse vilkår og betingelser kan fra tid til anden blive ændret eller opdateret af Upboost. Din brug af Tjenesten efter enhver sådan ændring eller opdatering af disse vilkår og betingelser skal betyde din accept af de reviderede vilkår og betingelser. Derfor er du ansvarlig for at besøge og gennemgå disse vilkår og betingelser med jævne mellemrum.

Gældende lov og værneting

Denne aftale er underlagt og fortolkes i henhold til lovene i staten Danmark uden henvisning til dens lovkonfliktprincipper. I tilfælde af eventuelle konflikter mellem udenlandsk lov, regler og forskrifter og danske love, regler og regler, er dansk lov, regler og regler gældende. Hver part indvilliger i at underkaste sig den eksklusive og personlige jurisdiktion for domstolene i Aarhus, Danmark. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer og Uniform Computer Information Transactions Act finder ikke anvendelse på denne aftale. Et afkald på enhver misligholdelse er ikke et afkald på enhver efterfølgende misligholdelse.

Complaints

Hvis du ønsker at indgive en klage til Upboost, kan dette gøres ved at sende en e-mail til info@upboost.ai

Last updated 17-06-2024